RADIO ONLINE

MUZICA

Descarca gratis muzica - versuri, discorgafii Descarca gratis muzica veche - discografii celebre si versuri ale celor mai indragite melodii: 1, 2, 3... A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
BIOGRAFII SI DISCOGRAFII:


Biografii - discografii ...citeste tot
Vezi toate biografiile Oferta Publicitate radio TV

Gold FM Romania - Stiri Stiri locale din Dolj

Începând cu data de 16.10.2017 se va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei

primaria craiova fatada Începând cu data de 16.10.2017 se va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei poze


Primăria Municipiului Craiova şi Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova anunţă că, începând cu data de 16.10.2017 se va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei 


cu energie electrică, energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018, potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.         Distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face astfel:


  1. Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi energie electrică, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14;

 2. Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari/Locatari.


       Înregistrarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face la sediul Direcţiei  Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14, începând cu data de 16.10.2017 şi până la 20.11.2017 pentru luna noiembrie a.c. şi până pe data de 20 a fiecărei luni pentru perioada rămasă a sezonului rece, de luni până joi între orele 8,00 – 13,00 şi vineri între orele 8,00 – 10,00.


De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:


 
Noiembrie 2017 – Martie 2018 ( gaze naturale )
 


Până la 155 lei

 


262 lei

155,1 lei 210 lei 190 lei
210,1 lei 260 lei 150 lei
260,1 lei 310 lei 120 lei
310,1 lei 355 lei 90 lei
355,1 lei 425 lei  70 lei
425,1 lei 480 lei 45 lei
480,1 lei 540 lei 35 lei
540.1 lei 615 lei 20 lei
                                             

 


         De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică  pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786 lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit funcţie de venitul net lunar:


 Noiembrie 2017 – Martie 2018 ( termoficare )  
 


Până la 155 lei

 


100%

Pentru beneficiarii de ajutor social cf. Legii 416/2001


 

                         
90%  


 


 


 

                         
155,1 lei 210 lei 80%                            
210,1 lei 260 lei 70%                            
260,1 lei 310 lei 60%                            
310,1 lei 355 lei 50%                            
355,1 lei 425 lei 40%                            
425,1 lei 480 lei 30%                            
480,1 lei 540 lei 20%                            
540.1 lei 615 lei 10%                                              
615,1 lei 786 lei 5%                                              

Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786 lei şi 1.082 lei, compensarea procentuală este de 10%.           


 


                         De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:


 


 
Noiembrie 2017 – Martie 2018 (lemne, cărbuni,combustibili  petrolieri )
 


Până la 155 lei

 


54 lei

155,1 lei 210 lei 48 lei
210,1 lei 260 lei 44 lei
260,1 lei 310 lei 39 lei
310,1 lei 355 lei 34 lei
355,1 lei 425 lei 30 lei
425,1 lei 480 lei 26 lei
480,1 lei 540 lei 20 lei
540.1 lei 615 lei 16 lei
                                             

                       


De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar:


 
Noiembrie 2017 – Martie 2018 ( energie electrică )
 


Până la 155 lei

 


240 lei

155,1 lei 210 lei 216 lei
210,1 lei 260 lei 192 lei
260,1 lei 310 lei 168 lei
310,1 lei 355 lei 144 lei
355,1 lei 425 lei 120 lei
425,1 lei 480 lei   96 lei
480,1 lei 540 lei   72 lei
540.1 lei 615 lei   48 lei
                                             

                        Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum  şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.


 


   Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:


 Bunuri imobile: • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă;


Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare): • Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

 • Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;

 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;


Depozite bancare: • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii;


Terenuri/animale şi/ sau păsări • Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.


          Precizări conform instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, cu modificările şi completările ulterioare:


        – În cazul în care minorul locuieşte cu bunicii iar părinţii acestuia locuiesc la altă adresă şi nu contribuie la întreţinerea minorului, acesta poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.


          – Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia potrivit art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;


          – Lipsa vizei de reşedinţă anulează orice drept de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei                


 


Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:


 


-copie a B.I./C.I./C.P.,pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);


-copie a certificatelor de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;


-copie act de proprietate, contract de închiriere / subînchiriere (după caz);


-factura lunii anterioare pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică;


-extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care deţin depozite bancare);


-hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;


-hotărârea de delegare temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului;


-actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;


-copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces atunci când este cazul;


-adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv  valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”), după caz;


-cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;


-cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;


-decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau    chirii;


-adeverinţă privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale;            -adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;


-adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;


-adeverinţă privind acordarea subvenţiei de la A.P.I.A;


-copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;


-extras de cont bancar la una din următoarele bănci: Transilvania, Cec Bank, B.R.D., B.C.R., Raiffeisen, Banc Post (pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri );


-pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari;


              -în situaţia în care există neconcordanţă între adresa din C.I./B.I. şi actul de proprietate/închiriere se va prezenta copie certificat nomenclatură stradală;


În cazul în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social şi/ sau alocaţie pentru susţinerea familiei şi solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr.1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie, la stabilirea dreptului, se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi/ sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.


Precizăm că alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoarele de stat acordate în baza O.G. nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, bursele şcolare, sumele acordate în baza art.51 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201, cu modificările şi completările ulterioare, stimulentul educaţional oferit, conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, sprijinul financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu”  cu modificările şi completările ulterioare, sumele acordate în baza Programului naţional de protecţie socială ,,Bursa Profesională” prevăzut de H.G.nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevi care frecventează învăţământul profesional, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condişiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, nu sunt luate în calcul la stabilirea venitului net al familiei, aşa cum acestea sunt prevăzute la art.8 din legea nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.


Bunurile deţinute de către beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei vor fi identificate prin verificarea în evidenţele fiscale ce vor fi puse la dispoziţie Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a municipiului Craiova de către Direcţia Taxe şi Impozite din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Craiova.


În vederea verificării tuturor veniturilor realizate de beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, se va utiliza Serviciul PatrimVen al Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală Dolj, de către personalul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a municipiului Craiova cu atribuţii în acest sens.    


         Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au obligaţia de a comunica în scris în termen de 5 zile orice modificare cu privire la componenţa familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative.


           În cazul în care, în urma verificărilor se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute sau orice modificare a acestor elemente nu a fost comunicată în scris în termenul legal, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.


        Nedeclararea corectă a componenţei şi a veniturilor familiei,   precum şi omiterea declarării de bunuri deţinute aflate în lista Anexa nr.5  la Hotărârea Guvernului nr. 559/2017, reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală, potrivit prevederilor art.30 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2013. 


Relaţii suplimentare se obţin zilnic, de luni până joi, între orele 8,00 – 13,00 şi vineri între orele 8,00 – 10,00, la sediul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel.  0351/451680.


 


PRIMAR,


 


Mihail Genoiu


 


 


                                                                                DIRECTOR EXECUTIV,


                                                                                       Ioana Stoian


                                                        

Mai multe
Bookmark and Share
Conecteaza-te la stiri si pe Facebook Twitter Feed RSS
Afisari 23 | Comentarii 0 | Sursa www.oltenasul.ro |
Comenteaza aceasta stire:

Categorie: Stiri locale din Dolj Alte stiri despre: Dolj

Alte stiri din categoria Stiri locale din Dolj

S-au pus în vânzare biletele. Lumea fascinantă a Deliei din „Psihedelia” ajunge pe scena Sălii Polivalente din Craiova în cel mai original spectacol live
Lumea fascinantă a Deliei din „Psihedelia” ajunge pe scena Sălii Polivalente din Craiova în cel mai original spectacol live. După succesul extraordinar pe care l-a înregistrat la Sala Palatului din București, cu cel mai spectaculos concert al anului, Delia va duce magia din „Psihedelia [...]
Afisari 54 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
UCV a câştigat şase proiecte la competiţia Fondul de dezvoltare instituţională
Șase proiecte câştigate de Universitatea din Craiova la competiţia organizată de Consiliul de Finanţare a Învăţământului Superior (CNFIS). Cele şase proiecte, în valoare de peste 1.000 000 lei, sunt: E.U.A. – Societatea studențească pentru educație universitară antreprenorială [...]
Afisari 55 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
# Se Poate CFR
# Se Poate CFR [...]
Afisari 49 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Premierul Tudose a discutat cu reprezentanții BEI despre posibilitățile de asistență tehnică pentru stimularea investițiilor
  Prim-ministrul Mihai Tudose a trecut în revistă, cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții (BEI), în cadrul unei întrevederi la Palatul Victoria, domeniile prioritare din perspectiva expertizei și a finanțărilor pe care instituția financiară a Uniunii Europene le poate acorda [...]
Afisari 53 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
VREAU SĂ CÂNT – 21 Octombrie 2017
  Sâmbătă, 21 Octombrie 2017, Casa de Cultură ,,Traian Demetrescu” organizează cea de-a XIII-a ediţie a Festivalulului-Concurs Naţional de Interpretare Muzicală ,,VREAU SĂ CÂNT!”, în sala ,,Aula Buia” a Facultăţii de Agronomie. Festivalul se adresează copiilor şi adolescenţilo [...]
Afisari 35 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează expozţia Tandem în culori, în cadrul Galeriei Vollard
Vineri, 20 Octombrie 2017, începând cu ora 18:00, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează expozţia Tandem în culori, în cadrul Galeriei Vollard. Expun artiştii plastici Giulia Gabriela Pîrvănescu şi Maria Antoneta Oltei.   Giulia Gabriela Pîrvănescu Este la prima expoz [...]
Afisari 17 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a condus joi, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de Gestionare a Deșeurilor „EcoDolj“, adunarea generală
Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a condus joi, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de Gestionare a Deșeurilor „EcoDolj“, adunarea generală în cadrul căreia a fost aprobată documentația necesară organizării licitaț [...]
Afisari 8 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Producătorii de tomate vor avea mai mult timp la dispoziție pentru valorificarea produselor
    Producătorii agricoli susținuți prin program guvernamental să cultive tomate în spații protejate (sere, solarii), în vederea asigurării necesarului de consum intern, își vor putea valorifica producția realizată într-o perioadă de timp mai mare, respectiv începând cu data de 23 [...]
Afisari 7 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
CAO anunţă întreruperea furnizării apei potabile în Municipiul Craiova, Cartierul Brazda lui Novac, în ziua de 24 octombrie 2017
SC Compania de Apă Oltenia SA anunţă  întreruperea furnizării apei potabile în Municipiul Craiova, Cartierul Brazda lui Novac, în ziua de 24 octombrie 2017, între orele 09:00 – 16:00, în aria deservită de Stația de hidrofor nr.4 Rocadă. Motivul întreruperii alimentării cu apă po [...]
Afisari 9 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Primăria Craiova dă cu optimism înainte la inaugurarea stadionului: Pe 29 octombrie ….
Abia ce-au aprobat consilierii locali proiectul de hotărâre privind organizarea inaugurării stadionului de fotbal al Craiovei, că primăria a și dat drumul la procedura de achiziție publică. Invitația de participare a fost postată azi de edili, data inaugurării fiind de 29 octombrie. Asta [...]
Afisari 64 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Guvernul a aprobat înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră
  Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă jude [...]
Afisari 55 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Măsuri pentru implementarea monitorizării prețurilor pentru carburanți
  Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un Memorandum privind crearea unui sistem de monitorizare a preţurilor pentru carburanţi. Platforma de monitorizare a preţurilor pentru carburanţi, instrument similar Monitorului prețurilor în domeniul de retail alimentar, va conduce la transparen [...]
Afisari 63 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Zilele Porţilor Deschise MHS Motors Craiova – prezentarea oficială, în premieră, a noului BMW Seria 5
Joi, 19 octombrie, ora 11:00, prezentarea oficială, în premieră, a noului BMW Seria 5, la MHS Motors Craiova. Prezentarea noului model BMW marchează deschiderea evenimentului Zilele Porţilor Deschise MHS Motors Craiova, care se desfasoară pe durata a trei zile, în perioada 19 – 21 octomb [...]
Afisari 55 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Apelul AEP către societatea civilă de a participa la realizarea unei monografii a alegerilor pentru primul Parlament al României Mari
  Autoritatea Electorală Permanentă invită societatea civilă să se implice în realizarea unei monografii a alegerilor din anul 1919 pentru primul Parlament al României Mari, AEP propunându-și să marcheze Centenarul Marii Uniri printr-un demers colectiv de reconstituire a unui moment de re [...]
Afisari 53 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
A fost semnat Memorandumul de înțelegere care va permite lansarea programului de înzestrare a armatei cu sisteme Patriot
  Premierul Mihai Tudose a participat astăzi, la Palatul Victoria, la semnarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Economiei, prin S.C. Aerostar S.A., și compania americană Raytheon International Defence System, privind colaborarea în domeniul echipamentelor și componentelor [...]
Afisari 24 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” organizează vineri, 20 octombrie, începând cu ora 17.00, lansarea volumului “Dialoguri Împletite”, autori Viorel Birtu-Pîrăianu și Mariana Tatomir
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” organizează vineri, 20 octombrie, începând cu ora 17.00, lansarea volumului “Dialoguri Împletite”,  autori  Viorel Birtu-Pîrăianu și Mariana Tatomir.   La eveniment vor lua parte: – Dan Lupescu; – Lavinia [...]
Afisari 21 | Comentarii 0 |
Alte stiri despre: Dolj


STIRI

Stiri

STIRI LOCALE
Top Stiri
Stiri locale din Dolj 
Oferta publicitate radio TV

UTILE

Meteo
05-09-2017 06:00
Bucuresti 11.5°C
Constanta 16.4°C
Timisoara 8.6°C
Cluj Napoca 7.0°C
Galati 16.0°C
Brasov 11.7°C
Craiova 13.0°C
Ploiesti 10.9°C
Braila 13.0°C
Oradea 10.9°C
Arad 13.6°C
Pitesti 13.0°C
Baia Mare 10.0°C
Buzau 10.9°C
Satu Mare 10.0°C
Botosani 12.0°C
Piatra Neamt 10.9°C
Ramnicu Valcea 13.0°C
Drobeta Turnu Severin 15.0°C
Suceava 12.0°C
Curs valutar
04/09/2017
EUR4.59490.0004
USD3.8558-0.0072
XAU165.44071.7176
CHF4.02810.0054
CAD3.10750.0145
GBP4.99150.0002
MDL0.21660.0010
XDR5.47190.0001
Convertor valutar
din in
loading...

 


Oferta publicitate radio TV
Calendarul zilei
1903 - Italo Marchiony, un producator american de inghetata venit din Italia, a primit brevetul de inventie pentru cornetul de inghetata.
1906 - A murit pictorul francez Paul Cezanne (n.19.01.1839).
1977 - A murit arheologul Gheorghe Cantacuzino (n.21.02.1900).
Cugetarea zilei, citate, ganduri celebre
Adevar
Nu intotdeauna adevarul are nevoie de o vorbire aleasa, el se multumeste cu cea mai simpla povestire. Miron Costin
Citeste si altele Recomandari literare Curiozitati, Stiati ca?
Corpul uman
Stiati ca... prima operatie de apendicita a fost facuta in anul 1736 regelui George al II-lea al Anglei.

Citeste si altele

TIMP LIBER

 
Gold FM Romania - SUS

Stiri

arhiva stiri preluare stiri Citeste stiri din:

Aboneaza-te la fluxul de stiri

Un proiect ROSTCLUB - constructie site | productie spoturi audio | productie spoturi video | Difuzare spoturi radio | Difuzare spoturi TV © Copyright ROSTCLUB All Rights Reserved.